| | |

Partners

Statistics

Visitors: 1274959
Online: 2

Online Support

Support 1:

Support 2:

Academic

  • Đây là dự án của Chính phủ giao cho Phòng Thương Mại và Công nghiệp thực hiện theo chương trình cao học Quản trị kinh doanh gồm 10 chuyên đề cơ bản. Chương trình trang bị kiến thức hoàn chỉnh về quản trị doanh nghiệp cho các đối tượng là cán bộ quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
CBAM provides in-house ( tailored course) training services.