| | |

Partners

Statistics

Visitors: 1264905
Online: 2

Online Support

Support 1:

Support 2:

Academic » Financial - Accounting - Tax

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1
. Kỹ thuật quyết toán thuế năm 2015

2. Kỹ thuật xử lý chênh lệch kế toán & thuế theo quy định năm 2015