| | |

Partners

Statistics

Visitors: 1264903
Online: 3

Online Support

Support 1:

Support 2:

Academic » Chief Executive Officer

Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trực thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Chamber of Commerce and Industry of Vietnam – VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam với hơn 11.000 doanh nghiệp hội viên trải khắp đất nước, nhằm mục đích phát triển...

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP - CEO